Uhenduste kohta, L. C. ühenduse GreenSando nimel taotluse kohta lõpetada ülemäärane maakasutus Milano lõunaosas

Kui kodanike ühendus kolme kuu jooksul pärast hoiatuse saamist pole viinud oma tegevust kooskõlla põhikirja põhidokumendi nõuetega või kui ta ei ole ühe aasta jooksul registreerimisest arvates alustanud tegevust, tühistab registreerinud riigiorgan oma otsuse ühenduse registreerimise kohta ning kodanike ühenduse tegevus kuulub lõpetamisele. Paragrahv 6. Ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ja liikumised juhinduvad oma tegevuses Eesti NSV konstitutsioonist, käesolevast seadusest ning muudest normatiivaktidest. Ühiskondlikud organisatsioonid ja nende liidud ning liikumised lõpetavad oma tegevuse või nad likvideeritakse nende põhikirjas põhidokumendis fikseeritud alustel ja korras. Paragrrahv 4. Ühiskondlikud organisatsioonid ja nende liidud, kelle tegevus hõlmab rohkem kui ühe rajooni või vabariikliku alluvusega linna territooriumi, esitavad omapõhikirja põhidokumendi sama tähtaja jooksul pärast selle vastuvõtmist registreerimiseks Eesti NSV Ministrite Nõukogule, kes võib määrata põhikirja põhidokumendi registreerijaks tema tegevussuunale vastava Eesti NSV ministeeriumi, riikliku komitee või teise keskasutuse.

Täiendustest ja muudatustest Eesti NSV seaduses "Kodanike ühenduste kohta"

Ühiskondliku orgnisatsiooni moodustamisel riigiorgani, ettevõtte, asutuse või muu organisatsiooni juurde vaatab tema põhikirja põhidokumendi enne selle registreerimiseks esitamist läbi vastav organ,ettevõte, asutus või organisatsioon, mille kohta tehakse põhikirja põhidokumenti märge.

Paragrahv Ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ning liikumised võivad ühineda, sõlmida koostööleppeid riigivõimu- ja -valitsemisorganitega ning üksteisega, sealhulgas NSV Liidu teistes liiduvabariikides ning välisriikides asuvatega.

Välismaal asuvate organisatsioonide ja liikumiste liikmeks osalejaks astumisel või liikmelisuse osaleja staatuse taastamisel peavad ühendused sellest uhenduste kohta nende põhikirja põhidokumendi registreerinud organit. Registreeritud ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ja liikumised võivad kooskõlas kehtestatud korraga ja silmas pidades põhikirjalisi eesmärke moodustada koosseisulisi allüksusi ning arendada muud tegevust, mis ei ole vastuolus nende põhikirjaga põhidokumendiga.

Ühiskondlike organisatsioonide ja nende liitude ning liikumiste nimeks ei või võtta mõne teise ühislondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise nimetust.

Üldsätted Paragrahv 1. Käesolev seadus, pidades silmas eesmärki riiklikult tagada Eesti NSV kodanike konstitutsioonilist õigust vabatahtlikult ühineda omaalgatusliku tegevuse arendamiseks, määrab kindlaks kodanike vabatahtlike ühenduste - ühiskondlike organisatsioonide sealhulgas seltside, fondide ja teiste omaalgatusorganite ja nende liitude ning ühiskondlike liikumiste - moodustamise, tegevuse ja likvideerimise põhimõtted. Paragrahv 2. Ühiskondlik organisatsioon käesoleva seaduse mõttes on kolme ja enama füüsilise isiku ühendus, ühiskondlike organisatsioonide liit aga kahe või rohkema ühiskondliku organisatsiooni ühendus. Paragrahv 3.

Registreerimine Paragrahv Ühiskondlikud organisatsioonid, ühiskondlike organisatsioonide liidud ja liikumised esitavad oma põhikirja põhidokumendi ühe kuu jooksul pärast selle vastuvõtmist registreerimiseks asukohajärgsele rajooni või vabariikliku alluvusega linna rahvasaadikute nõukogu täitevkomiteele. Ühiskondlikud organisatsioonid ja nende liidud, kelle tegevus hõlmab rohkem kui ühe rajooni või vabariikliku alluvusega linna territooriumi, esitavad omapõhikirja põhidokumendi sama tähtaja jooksul pärast selle vastuvõtmist registreerimiseks Eesti NSV Ministrite Nõukogule, kes võib määrata põhikirja põhidokumendi registreerijaks tema tegevussuunale vastava Eesti NSV ministeeriumi, riikliku komitee või teise keskasutuse.

uhenduste kohta

Ühiskondlikud liikumised, kelle tegevus hõlmab rohkem kui ühe rajooni või vabariikliku alluvusega linna territooriumi, esitavad oma põhikirja põhidokumendi sama tähtaja jooksul registreerimiseks Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile. Põhikiri põhidokument esitatakse registreerimiseks kahes, ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise täidesaatva juhtorgani liikmete poolt allakirjutatud eksemplaris, millele lisatakse asutamiskoosoleku protokolli ärakiri.

Navigation

Registreerimisavalduse esitajaks on kodanike ühenduse asutajaliige või volituse põhjal muu isik, kelle peale on pandud ühenduse asjaajamine. Põhikirja põhidokumendi vaatab registreeriv organ läbi kahe kuu jooksul saabumise päevast arvates. Selle aja jooksul kontrollitakse põhikirja põhidokumendi vastavust seadusandlusele. Registreerimisküsimuse otsustamisel on vastava ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise täidesaatva juhtorgani volitatud esindaja kohalolek kohustuslik.

uhenduste kohta

Põhikirja põhidokumenti registreeriv organ võtab registreerimise või sellest keeldumise kohta vastu otsuse, millest peab kirjalikult teatama registreerimist taotlevale kodanike ühendusele kümne päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Keeldumises peab olema näidatud konkreetne normatiivakt ja selle säte, millega põhikiri põhidokument on vastuolus. Ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise põhikirja põhidokumendi registreerimisest keeldumise korral võib ühe kuu jooksul kaevata registreerimisest keeldunud organi suhtes kõrgemalseisvale organile, kelle otsus on lõplik.

Seaduse "Kodanike ühenduste kohta" muutmise seadus | ESTLEX

Põhikirjas põhidokumendis tehtavad muudatused ja täiendused kuuluvad registreerimisele samas korras ja uhenduste kohta nagu põhikiri põhidokument. Registreeritud ühiskondlike organisatsioonide, nende liitude ning liikumiste kohta peab Eesti NSV Justiitsministeerium registrit. Kodanike ühenduse põhikirja põhidokumendi registreerinud organ esitab kolme päeva jooksul registripidajale ühe eksemplari otsusest kodanike ühenduse põhikirja põhidokumendi registreerimise kohta, samuti põhikirja põhidokumendi enda ning andmed täidesaatva juhtorgani kohta ja tema aadressi.

Tagatised Paragrahv Ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ja liikumised juhinduvad oma tegevuses Eesti NSV konstitutsioonist, käesolevast seadusest ning muudest normatiivaktidest.

uhenduste kohta

Sekkumine ühiskondlike organisatsioonide, nende liitude ja liikumiste siseasjadesse pole lubatud. Oma õiguste kaitseks on neil õigus pöörduda põhikirja põhidokumendi registreerinud organi, seaduses ettenähtud korras kohtu või prokuratuuriorgani poole.

Eesti NSV seadus kodanike ühenduste kohta

Kodanike ühenduste tegevus ei tohi kahjustada kodanike ja organisatsioonide õigusi ning seaduslikke huve, samuti takistada riigiorganite, teiste kodanike ühenduste, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide seaduspäraste funktsioonide täitmist ega tohi olla suunatud ühiskonnaelu demokraatlike põhimõtete vastu.

Kaebused ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumiste organite ning ühenduse nimel tegutsevate isikute ebaseadusliku tegevuse kohta vaatab läbi kohus.

  • Edeemi pahkluude liigesed
  • Võtke meiega ühendust - Galvestoni maakonna toidupank
  • Teha Eesti NSV
  • Тучный немец, помахавший у него под носом рукой и сказавший на ломаном английском: «Проваливай и умри».

Eesti NSV riigiorganid, asutused, ettevõtted ja organisatsioonid ning kodanikud uhenduste kohta pöörduda ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise põhikirja põhidokumendi registreerinud organi või prokuratuuriorgani poole ettepanekuga tõkestada nende seadusvastane tegevus.

Tegevuse lõpetamine Paragrahv Ühiskondlikud organisatsioonid ja nende liidud ning liikumised lõpetavad oma tegevuse või nad likvideeritakse nende põhikirjas põhidokumendis fikseeritud alustel ja korras.

uhenduste kohta

Käesoleva seaduse järgnevates sätetes tähistatakse ühiskondlik-poliitilisi organisatsioone samuti üldmõistega "ühiskondlik organisatsioon""; 2 jätta välja §-st 5 2. Kodanike lihtühendused, ühiskondlikud organisatsioonid ja nende liidud ning liikumised ei või endale võtta juba olemasolevate kodanike registreeritud ühenduste nimesid ega lühendnimesid. Ühes haldusterritoriaalses üksuses tegutsevad kodanike lihtühendused, kohalikud ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ja kohalikud liikumised esitavad oma põhikirja põhidokumendi ühe kuu jooksul pärast selle vastuvõtmist registreerimiseks asukohajärgsele maakonna või vabariikliku linna võimuorganile.

Mõtle ühele küsimusele suhte kohta ja vali üks kaart. 8 varianti

uhenduste kohta Ühiskondlikud organisatsioonid ja nende liidud välja arvatud valimisliidud ja muud ühiskondlik-poliitilised organisatsioonidkelle tegevus hõlmab rohkem, kui ühe maakonna või vabariikliku linna territooriumi, esitavad oma põhikirja põhidokumendi sama tähtaja jooksul pärast selle vastuvõtmist registreerimiseks Eesti NSV Valitsusele.

Viimane võib määrata põhikirja põhidokumendi registreerijaks ühiskondliku organisatsiooni või organisatsioonide liidu tegevussuunale vastava Eesti NSV ministeeriumi, muu keskasutuse või mõne kehtestatud korras juba registreeritud vabariikliku ühiskondliku organisatsiooni organisatsioonide liidu keskorgani.

Spikker | Märkused USB-ühenduse kohta

Ühiskondlikud liikumised, kelle tegevus hõlmab rohkem kui ühe maakonna või vabariikliku linna territooriumi, ja kõik ühiskondlik-poliitilised organisatsioonid esitavad oma põhikirja põhidokumendi sama tähtaja jooksul registreerimiseks Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile.

Seejuures lisavad nad tutvumiseks ka oma vastuvõetud poliitilise programmi.

  1. Теперь пользователь мог посылать конфиденциальные сообщения: ведь если даже его послание перехватывалось, расшифровать его могли лишь те, кто знал ключ-пароль.
  2. Liigeste patoloogia ravi

Registreerimisavalduse esitab kodanike lihtühenduse, ühiskondliku organisatsiooni, organisatsioonide liidu või liikumise juhatus selle juht või volituse põhjal isik, kelle peale on pandud ühenduse asjaajamine. Avalduses peab olema näidatud asutajate ja liikmete arv välja arvatud liikumises osalejate arv ning lisatud täidesaatva juhtorgani aadress.